Taisyklės

FOCUS HOST PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės reglamentuoja focushost.lt (Toliau – “Tiekėjas”) administracijos  ir fizinio arba juridinio asmens (toliau – „Klientas”) santykius (tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę), atsirandančius focushost.lt administracijai teikiant, o Klientui naudojantis focushost.lt puslapyje teikiamomis duomenų perdavimo, talpinimo arba saugojimo naudojantis interneto ryšiu paslaugomis bei kitais veiksmai susijusiais su šių paslaugų įgyvendinimu (toliau – Paslaugos).

1.2. Fizinis arba juridinis asmuo gali tapti focushost.lt Klientu tik tada, jei sutinka su visomis šių taisyklių sąlygomis.

2. APMOKĖJIMAS

2.1. Klientas, gavęs išankstinę sąskaitą, per 3 (tris) dienas privalo sumokėti focushost.lt už Paslaugas pagal Tiekėjo nustatytus įkainius, kurie yra skelbiami svetainėje www.focushost.lt (toliau – Paslaugų įkainiai), jei Šalys nesusitaria kitaip.

2.2. Tiekėjas informavęs Klientą, pasilieka teisę keisti Paslaugų įkainius, kurie būtų taikomi pratęsiant Paslaugų galiojimo terminą ir užsisakant naujų Paslaugų.

3. PASLAUGOS TEIKIMO LAIKOTARPIS

3.1. Baigiantis paslaugos teikimo laikotarpiui, už kurį Klientas yra apmokėjęs, Klientas el.paštu gauna paslaugos pratęsimo užsakymą. Paslaugos teikimas pratęsiamas, jei užsakymas yra apmokamas. Kitu atveju paslaugos teikimas yra nutraukiamas. 

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. pradėti teikti Paslaugas Klientui per 1 (vieną) darbo dieną, Klientui įvykdžius 2.1. punkte nustatytus reikalavimus.

4.1.2. Paslaugų teikimo laikotarpiu nemokamai konsultuoti Klientą užsakytų Paslaugų teikimo klausimais;

4.1.3. informuoti Klientą ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas apie planuojamus profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti nepertraukiamas Paslaugų teikimas;

4.1.4. informuoti Klientą raštu (elektroniniu paštu) apie Paslaugų kainų bei apmokėjimo tvarkos pasikeitimą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį;

4.1.5. nekeisti Paslaugų kainų bei apmokėjimo tvarkos, kol faktiškai nesuteiktos visos Paslaugos už kurias Klientas sumokėjo avansu;

4.1.6. neteikti elektroninio prisijungimo duomenų ir Kliento gaunamos bei talpinamos informacijos tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo. Tretiesiems asmenims elektroninio prisijungimo duomenys, gaunama bei talpinama informacija be Kliento sutikimo gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

4.1.7. garantuoti Paslaugų teikimo nepertraukiamumą ne mažiau kaip 97 % laiko per mėnesį, jeigu Klientas vykdo visus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus;

4.1.8. saugoti Kliento gaunamą bei talpinamą informaciją visomis galimomis ir prieinamomis priemonėmis;

 

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. naudotis Paslaugomis taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

4.2.2. nedelsiant informuoti Tiekėją apie pastebėtus Paslaugų sutrikimus;

4.2.3. atsiskaityti už teikiamas Paslaugas taisyklių nustatyta tvarka;

4.2.4. pateikti teisingą kontaktinę informaciją ir per 7 (septynias) dienas informuoti apie jos pasikeitimus.
4.2.5. apmokėti už viršytus serverio resursus pagal Paslaugų įkainius.

4.2.6. nediegti serveryje veikiančių pokalbių (chat) programų, nenaudoti serverių masiškam el. pašto laiškų (spam) siuntimui.

4.2.7. nenaudoti Paslaugų teikėjo serverių bet kokiai veiklai, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su nelegaliais, autorių teisėmis apsaugotais objektais (nelegaliais garso, vaizdo įrašais, programine įranga ir kt.).

4.2.8. nenaudoti Paslaugų teikėjo serverių reklaminiais ir kitais neteisėtais tikslais, pažeidžiant kitų vartotojų teises, Lietuvos Respublikos įstatymus ar Lietuvos Respublikos pasirašytas tarptautines sutartis.

4.2.9. neužsiimti bet kokia veikla, kuri smarkiai apkrauna Paslaugų teikėjo serverių darbą ir reikalauja neproporcingų Paslaugų teikėjo serverių resursų (procesoriaus, atminties, duomenų srauto, duomenų perdavimo spartos, prisijungimų prie serverio ar duomenų bazės skaičiaus ir kt.), įskaitant, bet neapsiribojant labai aktyvių skriptų naudojimą.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Tiekėjas neatsako:

5.1.1. už bet kurios Paslaugos sutrikimus, atsiradusius dėl Kliento neteisingai nustatytų techninės ar programinės įrangos parametrų, bei klaidas, ryšio nutrūkimus, ar kitus žalingus veiksnius, atsiradusius dėl neteisingų Kliento ar trečiųjų asmenų veiksmų;

5.1.2. už informacijos, kurią Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai gavo naudodamasis Tiekėjo teikiamomis Paslaugomis, turinį, jos teisėtumą ir teisingumą;

5.1.3. už trečiųjų asmenų elektroninį prisijungimą ar bandymą prisijungti prie Kliento duomenų, jei tai atsitiko dėl Kliento kaltės.

5.1.4. už Kliento duomenų saugojimą nutraukus paslaugų teikimą.

5.1.5. už Kliento svetainės turinį, joje esančią nelegalią programinę įrangą ar informaciją.
5.1.6. už jo valioje nesančių veiksnių (gaisrų, potvynių, karo veiksmų, elektros sutrikimų, teroro aktų, vagysčių ar kitų nenugalimų jėgų) sukeltus serverių sutrikimus.

5.1.7. už turtinę, moralinę arba kitokią žalą, patirtą naudojantis focushost.lt paslaugomis.

 

5.2. Klientas atsako:

5.2.1. už savo pateiktos jį identifikuojančios informacijos tikrumą. Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Kliento jo pateiktos identifikuojančios informacijos tikrumą patvirtinančių dokumentų;

5.2.2. už savo talpinamos informacijos teisėtumą ir įsipareigoja, kad talpinama informacija nepažeistų Lietuvos Respublikos įstatymų;

5.2.3. už Tiekėjo pateiktų elektroninių prisijungimo duomenų konfidencialumą.

6. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS AR APRIBOJIMAS

6.1.Tiekėjas gali vienašališkai sustabdyti ar apriboti teikiamas Paslaugas, kai:

6.1.1. dėl to yra priimtas teismo ar kitos kompetentingos valstybės institucijos sprendimas;

6.1.2. Klientas delsia mokėti už Paslaugas daugiau kaip 3 ( tris dienas) kalendorines dienas nuo Sąskaitos išrašymo dienos arba iš esmės pažeidžia kitas Sutartyje numatytas prievoles;

6.1.3. Klientas imasi bet kokios veiklos, kuri smarkiai apkrauna Tiekėjo techninės ar programinės įrangos darbą arba kuri reikalauja neproporcingų jos resursų, įskaitant, bet neapsiribojant smarkiai aktyvių programų ar duomenų bazių naudojimą, ir, įspėjus Klientą, šis nepašalina trukdžių;

6.1.4. Tam tikros sustabdytos paslaugos gali būti atstatytos. Jei Klientas pageidauja atstatyti paslaugų teikimą, per 10 kalendorinių dienų nuo paslaugų sustabdymo datos reikia kreiptis el. paštu info@focushost.lt. Nėra garantijos, kad sustabdytos paslaugos bus sėkmingai atstatytos. Nepavykus paslaugos atstatymui, jos galiojimo pratęsimo mokestis yra grąžinamas.

6.1.5. Dėl Kliento kaltės sustabdžius ar apribojus Paslaugos teikimą, Klientas neatleidžiamas nuo nustatytų Paslaugos mokesčių mokėjimo.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Santykiuose su trečiaisiais asmenimis Šalys atsako savarankiškai. Šalys neatsako už netiesioginius nuostolius.

7.2. Jei Klientas pažeidžia Tiekėjo paslaugų teikimo taisykles, Tiekėjas turi teisę nedelsiant nutraukti paslaugų teikimą.

7.3. Tiekėjas pasilieka teisę profilaktinių darbų metu ir/ar esant nenumatytiems programinės įrangos sutrikimams laikinai sustabdyti paslaugos teikimą.

7.4. Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles.

7.5. Visa Paslaugų teikėjo turima informacija apie Užsakovą yra konfidenciali ir yra pateikiama trečiosioms šalims tik Užsakovui sutikus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus

8. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Focus Host paslaugas Klientui teikia:
IĮ „Focus Studio“
Draugystės g. 19, Kaunas 51230
Įmonės kodas 302778572

Ne PVM mokėtojas
Interneto puslapis – www.focushost.lt

Klientų aptarnavimo el.paštas – info@focushost.lt


Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, Klientas patvirtina, kad:
– pilnai susipažino su taisyklėmis;
– supranta taisyklių turinį;
– sutinka pateikti savo asmeninius duomenis;
– sutinka, jog taisyklės nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų bei įsipareigoja jų laikytis.